Waarom veranderen

Verandering begint met het inzicht dat bepaalde zaken écht anders moeten. Het besef dat er een transitie, een ingrijpende verandering nodig is, en dat de organisatie in beweging moet komen om on top te blijven in een snel veranderende wereld. De dynamiek van maatschappelijk ondernemen, concurrentie en ‘first mover advantage’ vragen om een duidelijke koers, inzicht en innovatie.

Onderzoeksfase

Het is zaak eerst een heldere visie te ontwikkelen hoe de nieuwe situatie er uit moet gaan zien. Wat wil je precies bereiken? Welke veranderingen zijn van belang en hoe brengen we een verander-proces op gang om de gewenste situatie te creëren? Een verandertraject start daarom met een duidelijk afbakening van het doel.

Om een goed beeld te krijgen van wat er niet goed gaat, of waar het beter zou kunnen, beginnen we met het analyseren van de huidige situatie. Daarin staan een aantal vragen centraal. Zoals de exacte aanleiding om te veranderen, welke richting je wilt inslaan en hoe je omgaat met weerstand. Allemaal factoren om rekening mee te houden. Goede managementinformatie is daarbij van belang.

Door bedrijfsprocessen in kaart te brengen, wordt inzichtelijk waar optimalisatie mogelijk is en waar efficiënter gewerkt kan worden.

Coaching en advies

Omdat Newid Consulting geen onderdeel uitmaakt van de organisatie, kunnen wij objectief kijken, luisteren en adviseren. Het proces begint ermee iedereen diepgaand te bevragen om zo een helder totaalbeeld te krijgen van de (onbewuste) problematiek die er speelt. Door coaching en advies zorgen wij ervoor dat conclusies worden omgezet in een breed gedragen traject van ontwikkeling in alle lagen van het bedrijf.

Dit alles klinkt simpeler dan het is: de oude methodiek voelt immers veilig en vertrouwd. En daarmee dient zich een belangrijke factor in het hele proces aan: vertrouwen. Een gevoel van veiligheid is immers een van de belangrijkste voorwaarden voor succes. Door het persoonlijk en luchtig te houden, met een tikje humor in onze benadering, weten wij het hele proces prettig en ontspannen te begeleiden. Dat maakt het u als organisatie mogelijk de beoogde hervormingen te presenteren als nieuwe kansen, en deze op een inspirerende manier door te voeren.

Analyse en implementatie

Bovenstaande onderzoeksfase is de basis van het hele traject, waarin problemen, pijnpunten en veranderdoelen in kaart worden gebracht. Door die informatie te vertalen naar een heldere visie, creëren we een strategie, die zich richt op een te bereiken doelstelling.

Op het moment dat er consensus is over de visie, kan bepaald worden welke procedures er nodig zijn om tot deze ideale eindsituatie te komen. Daarbij worden verschillende mogelijkheden tegen het licht gehouden. Aan de hand daarvan worden concrete acties opgezet, gevolgd door evaluatie-momenten, die het mogelijk het traject bij te sturen.

Na een uitvoerige analyse volgt een ‘go’ of een ‘no-go’. Gaan we door met het ingezette verandertraject of kiezen we voor een alternatieve richting? De gekozen oplossing wordt vervolgens uitgewerkt in een meer gedetailleerd voorstel, een plan van aanpak. Daarna kan er gestart kan worden met de implementatie. Uiteraard blijft Newid Consulting daarbij betrokken tot het moment dat de organisatie aangeeft het op eigen kracht verder uit te kunnen rollen.

Evaluatie

In een eindevaluatie is het goed om terug te kijken naar het oorspronkelijke plan en naar wat er uiteindelijk gerealiseerd is. Daarbij zullen we soms op bepaalde punten moeten bijsturen, maar dat zal het uiteindelijke resultaat alleen maar sterker maken. Als we tenslotte kunnen concluderen dat de verandering echt bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat, is ons gezamenlijke doel bereikt en kunnen we het project afsluiten.

Weerstand

Tijdens een verandertraject is weerstand een belemmerende factor, waardoor veranderingen kunnen vastlopen. Obstakels die de hervorming blokkeren. Soms ontstaat er zelfs een sterke, niet direct aanwijsbare onderstroom, die de veranderingen saboteert en frustreert. Begrijpelijk, want een transitie voedt het gevoel van onveiligheid en wantrouwen.

Maar als je bereid bent die onderstroom onder de loep te nemen, krijg je boven water wat die blokkade precies inhoudt. Het blootleggen van die patronen maakt de oorsprong zichtbaar, en daarmee ook de reden waarom men eraan vasthoudt.

Weerstand. Het kan heel confronterend zijn, maar je kan het ook zien als een mogelijkheid om het gesprek aan te gaan. Door mensen actief te betrekken in het veranderproces creëer je betrokkenheid. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Niet als zij zelf het nut en de noodzaak ervan niet inzien. Een gevoel van begrip, tweezijdige communicatie en interactie kunnen er dan voor zorgen dat men de strategie begrijpt en accepteert. Een belangrijke voorwaarde voor succes in verandertrajecten!

© Copyright - Newid Consulting | Realisatie Studio One Eighty